| NEWS UPDATE | ขอเชิญสาธุชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Tel. 0161 9984427 หรือ E-mail:watsri.uk@gmail.com

 
 
    
 
       
 
   
 
 
          เดือน พฤษภาคม 2556
 
          
         ผ้าป่าฐานพระเจดีย์ : เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างฐาน
         พระเจดีย์ดอยสุเทพ(จำลอง) ที่จะนำไปประดิษฐานที่วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
         ทอดถวาย ณ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ เป็นประธาน
         ได้ปัจจัยในครั้งนี้จำนวน 188,319 บาท ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านมา ณ โอกาส
         นี้ด้วย
 
          
          งานวิสาขะวัดจีน: เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 พระสงฆ์และญาติโยมจากวัดศรีรัตนาราม ร่วม
          กิจกรรมงานวิสาขบูชาที่วัดฟูกงซาน ซึ่งเป็นวัดจีนที่อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ ขออนุโมทนาขอบคุณ
          ทางวัดจีนที่ได้นิมนต์และเชิญพระสงฆ์และญาติโยมจากวัดมาร่วมงานในครั้งนีด้วย
          
         
          เดือน เมษายน 2556
 
          
          สงกรานต์วัดศรี : เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ จัดงานสงกรานต์
          สืบสานประเพณีไทย มีการทำบุญตักบาตร รดน้ำพระสงฆ์ และผู้เฒ่าผู้แก่ ในงานมีการแสดงศิลปะ-
          วัฒนธรรมไทย มีผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
          
          ร่วมแรงร่วมใจ : พระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนชาววัดศรี ฯ ร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน
          เพื่อเป็นที่รองรับสาธุชนผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
 
         เดือน มีนาคม 2556
 
         
         พระเถระเมตตาเยี่ยมวัด: เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 พระครูพิพัฒนานุกูล เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส
         บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พระมหาสิทธิพร ตันติปาโล ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ
         ชั่วคราวที่วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ญาติโยมท่านใดว่างก็ขอโอกาสเจริญพรมากราบนมัสการ
         และสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าได้
 
        
         กงสุลสัญจร: งานกงสุลสัญจรประจำปี 2556 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม
         2556 วัดศรีรัตนารามร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน จัดงานการสุลสัญจร
         เพื่อให้บริการแก่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์และเมืองใกล้เคียง
 
         เดือน กุมภาพันธ์ 2556
 
         
         มาฆบูชา : วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา
         ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญ ดังนีั  1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์(วันเพ็ญเดือน3)
         2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย 3.ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6
         ทั้งหมด ไม่มีภิกษผู้เป็นปุถุชนหรือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีแม้สักรูปเดียวมาประชุม
         ในครั้งนี้ 4.พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาทรง
         ประทานการบวชให้   มีการเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน ตามลำดับไป

         
 
         เดือน มกราคม 2556
 
         
           บุญวันเกิด: วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2556 คุณโยมรัตนาภรณ์ และญาติพี่น้อง ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดศรี ฯ
           และวัดสันติวงศาราม เบอร์มิงแฮม ร่วมเจริญพุทธมนต์และฉันเพล เนื่องในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิด
           คุณโยมรัตนาภรณ์ ขออำนวยอวยพรให้คุณโยมมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมหวังดังปรารถนาทุกประการ               เทอญ ฯ
 
         
          At Wigan: วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2556 คณะสงฆ์วัดศรีรัตนาราม ได้รับนิมนต์ให้ไปเจริญพุทธมนต์-ทำบุญ
          บ้าน คุณโยมแนน ที่เมืองวีแกน ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
                      
         At Chester: วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 คุณทองมาก พร้อมครอบครัว และญาติ ๆ นิมนต์พระสงฆ์
         จากวัดศรีรัตนาราม ฯ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่เมืองเชสเตอร์ ขออนุโมทนากับคุณโยมมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
        
         ทำบุญ-เจริญภาวนา: วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2556 ญาติโยมจากเมืองเบิร์นลี่ เมืองแมนเชสเตอร์ และนัก
         ศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดส์ มาร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และสวดมนต์เจริญภาวนาที่วัด
 
        
          ปฏิบัติธรรม: วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2556 งานปฏิบัติธรรมรักษ์บ้านเกิดเทิดพระเกียรติฯ  และฉลอง
          สมณศักดิ์ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ประกาณณฑ์ พุทธิเมธี) ณ วัดเวฬุวัน บ้านดอนไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอ
          แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 
        
         สัญญาบัตร-พัดยศ: วันที่ 8 มกราคม 2556 พระมหาประกาณณฑ์ พุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีฯ เข้ารับพระ
         ราชทานสัญญาบัตร-พัดยศ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม ที่ "พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ"(ทผจล.ชพ)
         ณ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามตัวแทนวัดศรีรัตนาราม ขอแสดงมุทิตาจิตกับท่านเจ้าอาวาส
         มา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
        
          พระธรรมทูตไทย: วันที่ 6 มกราคม คณะองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ร่วมกันจัดงานพิธี
          รดน้ำศพและวางดอกไม้จันทร์ แด่พระธรรมทูตไทยทั้ง 3 รูปที่มรณภาพ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน           ประเทศอังกฤษ ในการนี้ทางวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอไว้
          อาลัยต่อการจากไปของเพื่อนสหธรรมิกทั้งสาม
         
         เดือน ธันวาคม 2555
 
         
         เจ้าภาพอภิธรรม: คณะสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกาวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระ
           อภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ของพระธรรมทูตทั้ง 3 รูป ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

         
         
         บำเพ็ญกุศล: วันที่ 28 ธันวาคม 2555 พระสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา ญาติโยมวัดศรีรัตนาราม ร่วมบำเพ็ญ
           กุศล สวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายแด่พระธรรมทูตทั้ง 3 รูป ที่จากไป
 
         เดือน พฤศจิกายน 2555
 
         
         กฐินสามัคคี วัดศรีฯ: วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 วัดศรีรัตนาราม ร่วมกับคณะอุบาสกอุบาสิกาและ
           ประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดงานบุญกฐินสามัคคีปลดหนี้สงฆ์ ประจำปี 2555 มีญาติโยมสาธุชนมาร่วมบุญกัน
           มายมาย ทางวัดขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ ฯ
       
         
          ร่วมงานกฐิน : 24 พฤศจิกายน 2555 คุณแจ๊ค/อาม่า/น้องอู๋/น้องออม เดินทางจากเมืองไทยเพื่อร่วมทอด
          กฐินสามัคคีวัดศรัตนาราม ประจำปี 2555 ซึ่งพระมหาประกานนท์ พุทฺธิเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ได้ให้
          การต้อนรับ และหลังงานกฐินเสร็จ ก็จะได้เดินทางกลับเมืองไทยวันที่ 30 พฤศจิกายน
 
        
        Thanks : วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 พระมหาประกาณณฑ์ พุทธิเมธี เจ้าอาวาส ได้มอบเกียรติบัตร
          แด่คุณคลอร์ลินและคุณป้อม     เพื่อขอบคุณในการช่วยเหลือกิจการงานของวัดโดยทั้งสองท่านจะมาช่วย
          พัฒนาวัดอยู่เป็นประจำตลอดปี  ซึ่งทุกๆวันจันทร์จะมาช่วยจัดการสิ่งของต่างๆ    สวนหญ้าหลังวัด-หน้าวัด           ซึ่งทำเป็นอย่างนี้มานาน ทางวัดจึงขอขอบคุณท่านทั้งสองที่ได้ร่วมทำทุบำรุงพระพุทธศาสนา มา ณ           โอกาสนี้ด้วย
         
          Glasgow: วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ร้านเจ้าพระยา เปิดสาขาที่เมือง Glassgow โดยนิมนต์พระสงฆ์
          จำนวน ๙ รูป จากวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์
          และพระครูปริยัติยานุศาสน์ วัดฝายหิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในนามตัวแทนวัดศรี ฯ ขออนุโมทนา
          บุญกับร้านเจ้าพระยา มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
        
         บุญเปิดร้าน : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ร้าน Wendy's Thai Fusion ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมหาธาตุ
         คิงส์บรอมลี และวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ จำนวน 10 รูป เพื่อเจริญพุทธมนต์ฉันเพล เนื่องในวันทำบุญ
         เปิดร้านใหม่ ทางวัด ฯ ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ
 
        เดือน ตุลาคม 2555
 
      วันเกิดคุณแอด: วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเกิดคุณแอด ร้านไทยเอจ         เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สาธุ ฯ
        เทศน์มหาชาติ : วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ จัดงานบุญเทศน์มหาชาติและ
        บวชเนกขัมมจารีณี มีญาติโยมสาธุชนสนใจ มาร่วมฟังเทศน์และบวชอบรม ถือศีล เป็นจำนวนมาก ทางวัด
        ขออนุโมทนาในกุศลเจตนามา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ..
 
       สวดมนต์-ภาวนา : วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์  และ  
       ญาติโยมสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์ และเจริญภาวนา เพื่อฝึกสติปัญญาและอบรมตน เป็นการสั่งสมบุญบารมี
       และสืบทอดอายุพระศาสนา อนุโมทานาบุญกับทุกท่าน สาธุ..
 
        เดือน กันยายน 2555
 
        At Leeds: วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 คุณโยมนก และญาติมิตรได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์
        จาก วัดมหาธาตุ คิงบรอมลี่   และวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์   นำโดยท่านเจ้าคุณพระปัญญาพุทธิวิเทศ
        (เหลา ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ คิงบรอมลี่ เป็นประธาน ไปเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพลและทำบุญ
        บ้านที่เมืองลีดด์ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ..
 
        At Wigan: วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 คุณโยมวันดี แบรดชอว์ และญาติมิตร ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัด
        ศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ นำโดย พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม มาเจริญพุทธมนต์
        ฉันเพลทำบุญบ้าน ที่เมืองวีแกน ประเทศอังกฤษ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สาธุ ฯ
 
        ประชุมประจำปี: วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะสงฆ์วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
        ร่วมงานประชุมสามัญประจำปี   องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ  ณ  วัด
        พุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 
        คุณแหวน: วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555 รายการ  "ไทยแลนด์ รีพอร์ต"ทางช่อง 5 (TGN) ออกอากาศใน
        177 ประเทศทั่วโลก สัมภาษณ์
คุณเพียรพร เบดดาร์ด วระไวย์ ชาวไทยในเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
        พิธีกรโดย โจ น.ส.กิ่งเพชร บุญยงค์  
    
 
        TGN TV: วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555  รายการ  "ไทยแลนด์ รีพอร์ต"ทางช่อง 5 (TGN) ออกอากาศใน
        177 ประเทศทั่วโลก สัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ พิธีกรโดย โจ น.ส.กิ่งเพชร
        บุญยงค์
 
        วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร: วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555 พระสงฆ์จากวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์
        ร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดมหาธาตุ คิงบรอมลี่ สหราชอาณาจักร
 
      China Town: วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555 คณะนักศึกษาและคนไทยในเมืองแมนเชสเตอร์ และเมืองใกล้
        เคียง ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ที่ไชน่าทาวน์ แมนเชสเตอร์ โดยวันนี้ พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี
        เจ้าอาวาสวัดศรี ฯ ซึ่งท่านได้ไปอยู่พำนักชั่วคราวที่ประเทศไทย ได้เดินทางมาถึงและได้ออกรับบิณฑบาต
        ญาติโยมร่วมกับคณะสงฆ์ด้วย ขออนุโมทนาในกุศลเจตนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ         
 
      ทำบุญวันอาทิตย์: วันที่ 2 กันยายน 2555 คณะอุบาสก อุบาสิกา ชาววัดศรีรัตนาราม และญาติโยมทั่วไป
        ร่วมทำบุญถวายผ้าไตรจีวร และสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์
        ประเทศอังกฤษ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ ๆ อนุโมทามิ ฯ
 
         เดือน สิงหาคม 2555
        
         
         วันเกิดแม่: วันที่ 5 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดเนินสว่าง และเจ้าอาวาสวัดศรี ฯ เป็นประธานสงฆ์
           ในงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่จรัญ เจริญรมย์ ที่บ้านเนินสว่าง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
           ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ..
 
         
         พร้อมหน้าพร้อมตา: วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 คุณเพียรพร วระไวย์ (คนที่สอง จากซ้าย) ประธาน
           ก่อตั้งวัดศรีรัตนาราม คุณพรเทพ จำเรือง รองประธาน ฯ (คนที่สาม จากซ้าย)    ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้า
           พรรษา   และมีคุณกิ่ง  (คนแรก ซ้ายมือ)  เลขานุการเหรัญญิก   ซึ่งได้มาจำศีลที่วัดนานๆจะครบทีมสักที
           สุขา สังฆสฺส สามคฺคีฯ สาธุ
 
         
         ปลูกป่าถวายแม่: วันที่ 4 สิงหาคม 2555 คณาจารย์จาก มจร. เจ้าอาวาสวัดศรีฯ และคณะอุบาสกอุบาสิกา
           ร่วมกันปลูกป่าทั่วบริเวณ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อถวายแม่และ
           เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
 
         
        เข้าพรรษา: วันที่ 3 สิงหาคม 2555 คณะสงฆ์วัดศรีรัตนาราม  ร่วมกันอธิฐานเข้าพรรษา เพื่ออยู่จำพรรษา
          ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในกาลฝน ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติที่พระภิกษุพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ทางวัดศรีฯ ขอเชิญญาติ
          โยมมาเข้าพรรษา จำศีลอุโบสถ ทุกวันพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการพักกาย พักใจ ชำระจิตใจ
          ให้บริสุทธิ์ และถวายเป็นพุทธบูชา พัฒนาสติปัญญา และเพิ่มบุญบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัว..เจริญพร
 
         
         อาสาฬหบูชา: วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 เป็นวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ และ
           ชาวโลก  เพราะมีความสำคัญ 4 ประการด้วยกัน   กล่าวคือ  1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระ
           ศาสนา 2. เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก  คือ  ธรรมจักรกัปวัตนสูตร  3. เป็นวันที่
           พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือพระอัญญาโกณฑัญญะ 4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆะรัตนะ
           สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ในโอกาสสำคัญนี้ทางวัดศรีรัตนาราม
           ได้มีจัดเวียนเทียนและปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพระรัตนตรัย ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมมา ณ โอกาสนี้ด้วย
            สาธุ อนุโมทามิ ฯ 
 
         เดือน กรกฎาคม 2555
 
         
        แห่เทียนพรรษา: วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2555 วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ          ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ เพื่อให้เราระลึกถึงและร่วมทำบุญในโอกาสเข้า
         พรรษาประจำปี 2555 จึงขออนุโมทนาในกุศลและเจตนา ทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ ญาติ
         โยมทุกท่าน ขอจงประสบแต่ความสุขในทุกวิวาราตรีกาล สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป
         สาธุ
 
         
         Thailand Report: วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 รายการ "Thailand Report" สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดศรีฯ
           (รูปที่ 3 จากขวา) จากแมนเชสเตอร์ ยูเค. จะออกอากาศทางช่อง 5 (TGN.) รายการ "Thailand Report"
           ออกอากาศใน 177 ประเทศทั่วโลก อย่าลืมติดตามรับชมนะครับ...
 
               
         ถวายเทียนพรรษา: ตัวแทนคณะสงฆ์วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร และญาติโยมเป็น
           เจ้าภาพถวายเทียนพรรษา 9 วัด ถวายพระไตรปิฎก และพระพุทธรูป แก่วัดต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
           และจังหวัดชัยภูมิ ทางวัดจึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ..
 
        เดือน มิถุนายน 2555
 
         
         เยี่ยมทำเนียบรัฐบาล : วันที่ 22 มิถุนายน 2555 คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตปริญญาเอก ม.มหา
           จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       ทัศนศึกษาที่ทำเนียบรัฐบาล      ในการได้เข้าเยี่ยมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
           นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาด้วย
         
           พบนายก: พระมหาปกาณณฑ์ พุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดศรี ฯ แมนเชสเตอร์ และคณะนักศึกษาปริญญาเอก
           สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมอวยพรวันเกิด นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันที่ 22 มิถุนายน  ที่
           ผ่านมา และมอบรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่นปลดหนี้สงฆ์สร้างวัดไทยในอังกฤษ
           ภาพโดยสำนักพิมพ์ไทย. ข่าว . เพชร เด็ดธรรม
 
          เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
          
       สวดมนต์ภาวนาวันพระ: วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2555 ญาติโยมอุบาสิกา ชาววัดศรีรัตนาราม มาร่วมกัน
        ทำวัตร-สวดมนต์เย็น เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ พร้อมทั้งถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์
      ทำบุญถวายเพลและสังฆทาน: วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555 คุณโยมทองทิพย์ คุณโยมดา และครอบครัว
        จาก Stockport มาทำบุญถวายเพล และสังฆทาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
              
      เยี่ยมวัดพุทธประทีป ลอนดอน : วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี เข้ากราบ
        ถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน และ
        หัวหน้าองค์กรพระธรรมทูตไทยในอังกฤษและไอซ์แลนด์เหนือ     เนื่องในโอกาสวันปีใหม่    และมาเยือน
        ประเทศอังกฤษ

      สะเดาะเคราะห์ : วันที่  ธันวาคม พ.ศ. 2555 คุณโยมน้ำฝน และน้องเจนนี่ ลูกสาว   มาทำบุญสวดสะเดาะ
        เคราะห์ต่ออายุ   เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิต


      ทำบุญวันเกิด : วันที่   มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา คณะศรัทธาญาติโยมจากเมืองลีดด์ นำโดยคุณโยม
        บัวทิพย์ แซ่หยี และคุณโยมสาคร พร้อมด้วยเพื่อนๆ  มาทำบุญวันคล้ายวันเกิิด  และทำบุญเนื่องด้วยวันขึ้น
        ปีใหม่ 2555 ทางวัดก็ต้องขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
           เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

      สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ :    วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 วัดศรีรัตนาราม  จัดพิธี
        สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555  มีอุบาสกอุบาสิกาชาววัดศรีฯ  และญาติโยมผู้มีจิต
        ศรัทธามาร่วมกันสวดมนต์ภาวนาตลอดคืน   เพื่อเป็นศิริมงคลแ่ก่ตนเองและครอบครัว ขออนุโมทนาบุญมา
        ณ โอกาสนี้ สาธุ


      เยี่ยมญาติธรรมที่สวิสเซอร์แลนด์ :  เมื่อวันที่  20-30  ธันวาคม พ.ศ.2554 พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี         เจ้าอาวาสวัดศรี ฯ  ไปเยี่ยมหลวงพ่อพระมหาวิเลิศ และญาติโยมที่่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 

                                                                                                                        
           
        Thai UK Station | วัดศรี ยูเคสเตชั่น
 

                               
             
           ธรรมะเพื่อสุขภาพกายและใจ
              buddhanet.net
              budpage.com
              bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/
              dhamma.org
              ธรรมะไทย
              วิปัสสนาไทย
              ทำดี
              ฟังธรรมะ
              หลวงพ่อชา (วัดหนองป่าพง)
              หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
            
            องค์กรพระพุทธศาสนา
               มหาเถรสมาคม
               สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ
               ศ.ต.ภ.
               แม่กองบาลีสนามหลวง
               แม่กองธรรมสนามหลวง
               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
               มหาวิทยาลัยมหามกูฏราชวิทยาลัย
               องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร
                         
 
              เครือข่ายงาน
              ต่างประเทศ
               วัดพุทธประทีป วิมเบิลดัน ลอนดอน
                         วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ 
                วัดสันติวงศาราม เบอร์มิ่งแฮม
                วัดพุทธาราม ลอนดอน
                วัดธัมมปทีป สก๊อตแลนด์
                วัดศรีรัตนาราม 2
 
              ประเทศไทย
                วัดพายัพ นครราชสีมา
                วัดดอนไผ่ นครราชสีมา
                วัดลำโพง นครราชสีมา
                สถานีวิทยุธรรม นครราชสีมา
          
              ราชการที่เกี่ยวข้อง
                สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
                องค์กรการกุศล
 
              เรียนภาษาอังกฤษ
                 bbc.co.uk/worldservice/learningeng
                 englishclub.com/     
                 learnenglish.britishcouncil.org/en
                 english-online.org.uk/
                 learnenglish.de/englishchat.htm
                 manchester-college.com/
                 dictionary.cambridge.org/
                 askoxford.com/worldofwords/history
                  tolearnenglish.com/
 
              Link
 

 

 


 

 ขออนุโมทนาบุญ กับครอบครัว สุวรรณเนาว์ ที่อุปถัมภ์ค่าจดทะเบียน
และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ปรึกษางานเว็บฯ

Counter : Free counter and web stats  

 Wat Sriratanaram, 18 Paulden Avenue Baguley Manchester  M23 1PD.UK

Tel: +44 161 998 4427    Webmaster : watsri.uk@gmail.com